Cam đoan về các sự kiện

Tờ Cam đoan về các sự kiện này (sau đây gọi là “Cam đoan”) là một phần không thể tách rời của tất cả các loại giấy tờ và mọi Hợp đồng được ký kết giữa GAZ và CÔNG TY, bất kể ngày bắt đầu có hiệu lực và pháp luật hiện hành.

  1. Bảo đảm, cam đoan, nghĩa vụ.

1.1. CÔNG TY cam đoan như sau:

1.1.1. CÔNG TY hoàn toàn nhận thức được các lệnh cấm liên quan đến Trừng phạt được áp đặt bởi Liên bang Nga, Liên hợp quốc, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và bất kỳ quốc gia nào khác trong cộng đồng toàn cầu, cũng như hoàn toàn hiểu ý nghĩa của chế độ Lệnh trừng phạt, Hạn chế Xuất khẩu và các lệnh cấm bổ sung cũng như bất kỳ hậu quả nào có thể xảy ra liên quan đến việc vi phạm các hạn chế và lệnh cấm đó.

1.1.2. CÔNG TY đã cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về bản thân công ty nhằm cho phép GAZ thực hiện quy trình Nhận biết đối tác tiêu chuẩn.

1.1.3. CÔNG TY và/hoặc các cổ đông (thành viên), thành viên Hội đồng quản trị (Ban kiểm soát) hoặc bộ phận quản lý tập thể khác, thành viên của bộ phận điều hành tập thể, người (những người) thực hiện quyền hạn của bộ phận điều hành duy nhất và những người có liên quan, Chủ sở hữu thụ hưởng, Người kiểm soát và Người bị kiểm soát, cán bộ và nhân viên khác và/hoặc người thụ hưởng, đại diện, nhà thầu, đại lý, cố vấn và / hoặc bất kỳ người nào khác liên quan đến Hợp đồng, bao gồm cả nhà sản xuất hàng hóa được cung cấp theo Hợp đồng (sau đây gọi là là “Hàng hóa được cung cấp”) (nếu nhà sản xuất khác với Nhà cung cấp), cũng như các nhà sản xuất thành phần bao gồm phần mềm (sau đây gọi là “Phần mềm”) cho Hàng hóa được cung cấp (i) không phải là Người bị áp dụng Lệnh trừng phạt, (ii) đã không vi phạm và/hoặc đang không vi phạm bất kỳ Lệnh trừng phạt hiện hành nào.

1.1.4. Đại diện của CÔNG TY, người đã ký hợp đồng với GAZ, cũng như bất kỳ sửa đổi và/hoặc phụ lục nào đi kèm, không phải là Người bị áp dụng Lệnh trừng phạt.

1.2. Bất kỳ CÔNG TY nào mua xe cộ, phụ tùng, linh kiện, phụ kiện cho xe (sau đây gọi là “Hàng hóa đã mua”) từ GAZ, cũng như cung cấp dịch vụ tìm kiếm và ký hợp đồng với khách hàng hoặc thực hiện chuyển giao Hàng hóa đã mua (riêng lẻ hoặc như một phần của việc cung cấp dịch vụ / thực hiện công việc) theo đây đảm bảo và cam kết như sau:

1.2.1. Hàng hóa đã mua sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích dân sự;

1.2.2. Hàng hóa đã mua sẽ không được sử dụng để bảo trì, sửa chữa, tân trang, phát triển và/hoặc sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt, các phương tiện vận chuyển chúng cũng như các loại vũ khí và phương tiện quân sự khác hoặc để chuẩn bị và/hoặc thực hiện các hành động khủng bố;

1.2.3. Cung cấp thông tin liên quan đến ý định sao chép, sửa đổi, tái xuất hoặc chuyển Hàng hóa đã mua cho bên thứ ba theo yêu cầu từ GAZ về thông tin đó;

1.2.4. Không vận chuyển (xuất khẩu, tái xuất khẩu, chuyển giao, phân phối) Hàng hóa đã mua đến các quốc gia bị trừng phạt, hạn chế xuất khẩu và các biện pháp hạn chế khác, cũng như các nhóm khủng bố và những người có liên quan với các tổ chức khủng bố, bất kể họ mang quốc tịch gì, cũng như các pháp nhân thuộc bất kỳ loại nào và các cá nhân là (i) Người bị áp dụng Lệnh trừng phạt, (ii) đã vi phạm và/hoặc đang vi phạm bất kỳ Lệnh trừng phạt hiện hành nào;

1.2.5. Hàng hóa đã mua sẽ không được chuyển giao cho bất kỳ bên nào nếu không có các bảo đảm tươngtự và đã hoàn thành các nghĩa vụ khác được quy định trong khoản 1.2 của Cam đoan này.

1.3. Bất kỳ CÔNG TY nào cung cấp hàng hóa (chẳng hạn như phụ tùng, linh kiện, phụ kiện cho xe và các loại khác) hoặc cung cấp dịch vụ (chẳng hạn các dịch vụ như vận chuyển, tư vấn, phát triển và thiết kế, dịch vụ đại lý, v.v.) cho GAZ theo đây đảm bảo và cam kết như sau:

1.3.1. CÔNG TY sẽ không vi phạm bất kỳ Hạn chế và/hoặc Lệnh cấm Xuất khẩu nào;

1.3.2. Thông báo ngay lập tức bằng văn bản cho GAZ (ngay khi biết được thông tin đó) rằng các Hạn chế Xuất khẩu đã được áp dụng đối với Hàng hóa và cần phải có giấy phép xuất khẩu.

1.4. Các cam đoan nêu trong khoản 1.1 của bản Cam đoan này sẽ được thực hiện và giải thích theo cácđiều khoản sau:

1.4.1. Bên nào, tại thời điểm hoặc trước hoặc sau khi ký hợp đồng, đã cam đoan sai sự thật với Bên kia về các sự kiện liên quan đến việc ký kết, thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng (bao gồm cả những trường hợp liên quan đến chủ thể của hợp đồng, thẩm quyền ký kết hợp đồng, việc hợp đồng tuân thủ theo luật hiện hành, việc sở hữu các đăng ký và giấy phép cần thiết, tình hình tài chính của bên thứ ba hoặc liên quan đến bên thứ ba) theo yêu cầu sẽ bồi thường cho Bên kia những thiệt hại do cam đoan sai hoặc trả tiền phạt hợp đồng theo như quy định trong hợp đồng;Việc hủy bỏ hoặc mất hiệu lực của hợp đồng không ảnh hưởng đến các hậu quả quy định tại khoản1.4.1 của Cam đoan này;

Trách nhiệm pháp lý theo quy định tại điều khoản này phát sinh nếu Bên đưa ra các cam đoan sai được giả định hoặc có cơ sở hợp lý để tin rằng Bên kia sẽ dựa vào các cam đoan đó;

1.4.2. Bên nào chịu ảnh hưởng đáng kể khi dựa vào sự cam đoan sai lệch của bên đối tác cũng có quyền từ chối thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp các Bên có thỏa thuận khác, ngoài việc yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc phạt vi phạm hợp đồng;

1.4.3. Bên ký kết hợp đồng do bị lừa dối hoặc có sự sai sót trọng yếu về sự thật do những cam đoan sai sự thật do bên kia cung cấp có quyền, thay vì từ chối thực hiện hợp đồng thì yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu;

1.4.4. Các hậu quả quy định tại khoản 1.4.1 và 1.4.2 của các Cam đoan này áp dụng cho Bên gây hiểu lầm trong việc tiến hành các hoạt động kinh doanh, cũng như liên quan đến thỏa thuận công ty hoặc thỏa thuận về việc chuyển nhượng cổ phần hoặc quyền lợi trong vốn điều lệ của công ty, bất kể bên đó có biết về những cam đoan sai đó hay không, trừ khi các bên có thỏa thuận khác.

1.5. CÔNG TY bảo đảm và cam kết như sau:

1.5.1. Duy trì hiệu lực của các cam đoan nêu tại khoản 1.1 của Cam đoan này cho đến khi các Bên hoàn thành tất cả các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng. Công ty có nghĩa vụ duy trì hiệu lực của các cam đoan được liệt kê trong các khoản 1.2 và 1.3 của Cam đoan này kể cả sau khi chấm dứt Hợp đồng;

1.5.2. Cung cấp tất cả các thông tin đáng tin cậy cần thiết để GAZ có thể thực hiện quy trình Nhận biết đối tác tiêu chuẩn theo yêu cầu bằng văn bản của GAZ;

1.5.3. Kể từ ngày ký kết Hợp đồng cho đến khi Hợp đồng hết hạn, theo dõi thường xuyên CÔNG TY và/hoặc các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị (Ban kiểm soát) hoặc bất kỳ bộ phận quản lý tập thể nào khác, thành viên của bộ phận điều hành tập thể, người (những người) thực hiện quyền hạn của bộ phận điều hành duy nhất và những người có liên quan khác, Chủ sở hữu thụ hưởng, Người kiểm soát và Người bị kiểm soát, cán bộ và nhân viên khác và/hoặc người thụ hưởng, đại diện, nhà thầu, đại lý, cố vấn và / hoặc bất kỳ người nào khác liên quan đến Hợp đồng này, bao gồm cả nhà sản xuất hàng hóa được cung cấp (nếu nhà sản xuất khác với Nhà cung cấp), cũng như Phần mềm cho Hàng hóa được cung cấp (i) không phải là Người bị áp dụng Lệnh trừng phạt, (ii) đã không vi phạm và/hoặc đang không vi phạm bất kỳ Lệnh trừng phạt hiện hành nào;

1.5.4. Đảm bảo rằng không có Người bị áp dụng Lệnh trừng phạt nào với tư cách là đại diện của nó tham gia vào việc ký kết các tài liệu theo Hợp đồng với GAZ trước khi hết thời hạn hiệu lực;

1.5.5. Thông báo ngay bằng văn bản cho GAZ (ngay khi Công ty biết được thông tin đó) về những điều sau:

– CÔNG TY và/hoặc bất kỳ người nào được liệt kê trong khoản 1.1.3 của Tuyên bố này (i) là Người bị áp dụng Lệnh trừng phạt, (ii) đã vi phạm bất kỳ Lệnh trừng phạt hiện hành nào;

– Các dữ kiện (thông tin) khác liên quan đến tình hình kinh doanh và/hoặc tài chính của CÔNG TY có thể có tác động tiêu cực đến danh tiếng kinh doanh của GAZ hoặc cơ hội để ký Hợp đồng với GAZ của CÔNG TY;

– Bất kỳ vấn đề, sự kiện, lý do và/hoặc tình huống nào khác (bao gồm việc không hoạt động) có thể phát sinh hoặc về việc CÔNG TY biết được kể từ ngày ký kết Hợp đồng và trước khi hết hạn, và điều đó vi phạm bất kỳ trong số các cam đoan, bảo đảm hoặc nghĩa vụ của CÔNG TY.

  1. Hậu quả khi vi phạm

2.1. Mặc dù có các quy định của pháp luật hiện hành, các Bên đã thỏa thuận như sau:

Bất kỳ vi phạm nào đối với các cam đoan của CÔNG TY cũng như các bảo đảm và nghĩa vụ quy định trong Cam đoan này đều được coi là vi phạm nghiêm trọng đối với Hợp đồng và là cơ sở đủ để GAZ từ chối thực hiện Hợp đồng (toàn bộ hoặc một phần) hoặc chấm dứt Hợp đồng bằng cách đưa ra thông báo cho CÔNG TY về việc hủy bỏ hoặc chấm dứt Hợp đồng, trong đó nêu rõ lý do của việc hủy bỏ hoặc chấm dứt đó (sau đây được gọi là “Thông báo”). GAZ có thể thực hiện quyền này bất kỳ lúc nào kể từ ngày GAZ biết đến các tình huống là cơ sở cho việc hủy bỏ hoặc chấm dứt Hợp đồng. Hợp đồng sẽ được coi là bị hủy bỏ hoặc chấm dứt, tùy từng trường hợp, kể từ ngày GAZ thông báo cho CÔNG TY. Việc tiếp tục thực hiện Hợp đồng và/hoặc bất kỳ hợp đồng nào khác giữa các Bên trong khoảng thời gian trước khi Thông báo được đưa ra không cấu thành việc GAZ từ bỏ quyền hủy bỏ hoặc chấm dứt Hợp đồng và/hoặc xác nhận ý định duy trì hiệu lực của Hợp đồng. Bất kể GAZ có gửi thông báo hủy bỏ hoặc chấm dứt Hợp đồng hay không, các Bên đã thoả thuậnrằng việc thanh toán cho Hàng hóa đã đặt phải được thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày GAZgửi hóa đơn. GAZ có quyền tạm dừng việc thực hiện đơn hàng đã được chấp nhận trước đó ở bất kỳ giai đoạn nào cho đến khi nó được thanh toán đầy đủ. Các đơn hàng tiếp theo chỉ có thể được đặt với điều kiện thanh toán trước 100% trong vòng 10 ngày kể từ ngày GAZ xác nhận đơn hàng,trừ khi các Bên có thỏa thuận khác. Bằng cách đặt hàng, CÔNG TY được coi là đồng ý với những thay đổi trong điều khoản thanh toán.

2.2. CÔNG TY hoàn toàn hiểu và đồng ý rằng việc GAZ thực hiện các quyền được quy định tại khoản 2.1 của Cam đoan này không cấu thành vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào theo Hợp đồng. Theo cam đoan này CÔNG TY từ chối thực hiện bất kỳ khiếu nại nào chống lại GAZ về bất kỳ tổn thất, chi phí hoặc phí tổn nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận, cũng như thu nhập, tổn thất về khách hàng/nhà thầu/đối tác/việc rút tiền của đồng chủ sở hữu khỏi hoạt động kinh doanh hiện tại, tổn thất hoặc thiệt hại đến danh tiếng và/hoặc các tổn thất tương tự, tổn thất khoản tiết kiệm dự kiến hoặc tăng/giảm chi phí, hoặc bất kỳ thiệt hại gián tiếp nào, hoặc đơn giản là tổn thất kinh tế, chi phí, thiệt hại hoặc phí tổn mà CÔNG TY có thể phải gánh chịu do việc hủy bỏ hoặc chấm dứt của Hợp đồng từ phía GAZ.

2.3. Trong trường hợp CÔNG TY vi phạm các cam đoan của mình, cũng như các đảm bảo và nghĩa vụ quy định trong Cam đoan này, CÔNG TY chịu trách nhiệm duy nhất và toàn bộ (hành chính, hình sự, dân sự, v.v.), có thể áp dụng đối với CÔNG TY và chịu mọi chi phí và phí tổn mà GAZ, các nhà sản xuất Hàng hóa được cung cấp, các nhà nhận Hàng hóa được cung cấp, các nhà vận chuyển Hàng hóa được cung cấp có thể phải gánh chịu do sự sai lệch sự thật, cũng như việc không thực hiện các bảo đảm và nghĩa vụ.

  1. Khái niệm và định nghĩa

Vì mục đích của Cam đoan này, các Bên đã đồng ý rằng các khái niệm và định nghĩa sau đây có ý nghĩanhư sau:

Lệnh trừng phạt là các biện pháp kinh tế có tính chất nghiêm cấm và hạn chế, được áp đặt bởi một bên tham gia thương mại quốc tế (tiểu bang, hiệp hội tiểu bang và/hoặc công đoàn và/hoặc các tổ chức tiểu bang (giữa các tiểu bang) hoặc hiệp hội nhà nước và/hoặc công đoàn) đối với một bên khác (đối tượng của các lệnh trừng phạt) và có thể nhắm đến cả quốc gia nói chung, các cá nhân và/hoặc pháp nhân được thành lập và hoạt động theo luật của quốc gia đó hoặc hàng hóa được sản xuất trên lãnh thổ của quốc gia đó, cho các mục đích cụ thể liên quan đến các vấn đề an ninh hoặc chính sách đối ngoại.

Theo mục đích của điểm (i) và (ii) của khoản 1.1.3 và 1.5.3 của Cam đoan, khái niệm “Lệnh trừng phạt” chỉ bao gồm các biện pháp hạn chế và nghiêm cấm trực tiếp hoặc gián tiếp ngăn cấm việc tiến hành kinh doanh (bán hoặc mua hàng hóa, cung cấp tài liệu kỹ thuật, thực hiện thanh toán, v.v.) với Bên đối tác, bao gồm việc tạo ra rủi ro áp dụng các Lệnh trừng phạt tương tự hoặc khác đối với GAZ và/hoặc nhà sản xuất Hàng hóa.

Hạn chế xuất khẩu – bất kỳ luật, quy định, nghị định hoặc quyết định nào có hiệu lực tại địa điểm kinh doanh của các Bên, bao gồm các quy định về ngoại thương do Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, các Quốc gia Thành viên Liên minh Châu Âu kiểm soát và áp dụng hoặc bất kỳ luật, quy định, nghị định hiện hành nào khác hoặc các quyết định nhằm thực hiện các quy định thương mại. Khung quy định này, cùng với những điều khác, bao gồm Quy định của Hội đồng Châu Âu số 208/2014, 269/2014, 692/2014 và 833/2014 (đã được sửa đổi), Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu của Hoa Kỳ, Đạo luật về Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế của Hoa Kỳ, Đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí của Hoa Kỳ, Quy chế quản lý xuất khẩu của Hoa Kỳ, Quy chế kiểm soát xuất khẩu các sản phẩm và công nghệ có liên quan đến quốc phòng của Hoa Kỳ, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và các biện pháp trừng phạt kinh tế được áp dụng bởi Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ hoặc Cơ quan Quản lý Hạt nhân Hoa Kỳ, cũng như bất kỳ luật, quy định, lệnh, chỉ thị hoặc quyết định nào liên quan đến những điều trên. Người có liên quan là bất kỳ cá nhân và pháp nhân nào có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các pháp nhân và/hoặc cá nhân tham gia vào các hoạt động kinh doanh.Những người sau đây sẽ được coi là những người có liên quan của một pháp nhân:

– thành viên Hội đồng quản trị (Ban kiểm soát) hoặc bất kỳ bộ phận quản lý tập thể nào khác, thành viên của bộ phận điều hành tập thể, cũng như người thực hiện quyền hạn của bộ phận điều hành duy nhất;

– những người thuộc cùng một nhóm người mà pháp nhân trực thuộc;

– người được uỷ quyền định đoạt trên 20% tổng số phiếu biểu quyết quy về cổ phần có quyền biểu quyết (phần vốn góp, cổ phần) cấu thành phần vốn được ủy quyền hoặc vốn cổ phần của pháp nhân này;

– pháp nhân trong đó pháp nhân này được uỷ quyền định đoạt trên 20% tổng số phiếu biểu quyết quy về cổ phần có quyền biểu quyết (phần vốn góp, cổ phần) cấu thành phần vốn được ủy quyền hoặc vốn cổ phần của pháp nhân này;

– nếu một pháp nhân là thành viên của một tập đoàn tài chính và công nghiệp, các đơn vị liên kết của nó cũng sẽ bao gồm các thành viên của Hội đồng quản trị (Ban kiểm soát) và các bộ phận quản lý tập thể khác, bộ phận thừa hành tập thể của các thành viên của một tập đoàn tài chính và công nghiệp, cũng như những người thực hiện quyền hạn của bộ phận thừa hành duy nhất của các thành viên của một tập đoàn tài chính và công nghiệp.

Chủ sở hữu thụ hưởng là một cá nhân, người cuối cùng trực tiếp hoặc gián tiếp (thông qua bên thứ ba) sở hữu (được hưởng lợi ích trên 25% vốn) của một pháp nhân hoặc có khả năng kiểm soát các hoạt động của một pháp nhân.

Người đó sẽ được coi là chủ sở hữu thụ hưởng của một cá nhân trừ khi có lý do để tin rằng chủ sở hữu được hưởng lợi là một cá nhân khác.

Người kiểm soát là người có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp (thông qua những người bị kiểm soát của mình) có hơn 50 phần trăm số phiếu bầu trong bộ phận tối cao của một tổ chức bị kiểm soát hoặc có quyền chỉ định (bầu) bộ phận thừa hành duy nhất và/hoặc hơn 50% thành viên của bộ phận quản lý tập thể của một tổ chức bị kiểm soát thông qua việc nắm giữ cổ phần trong một tổ chức bị kiểm soát và/hoặc theo thỏa thuận quản lý ủy thác và/hoặc thỏa thuận đối tác đặc biệt và/hoặc thỏa thuận đại lý, và/hoặc thỏa thuận cổ đông, và/hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác trong đó đề cập đến việc thực hiện quyền hạn được chứng nhận bởi cổ phần của tổ chức bị kiểm soát đó. Người bị kiểm soát (Tổ chức bị kiểm soát) là một pháp nhân bị kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp bởi Người kiểm soát. Người bị áp dụng Lệnh trừng phạt là bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào (a) có tên trong bất kỳ Danh sách trừng phạt nào; (b) nằm tại một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ (cư trú tại một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ, hoạt động tại một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ) là mục tiêu của các Lệnh trừng phạt toàn diện của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ, hoặc có liên quan (có bất kỳ loại quan hệ nào) với chính phủ của một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ (với các cơ quan chính phủ hoặc tổ chức do chính phủ kiểm soát) là mục tiêu của bất kỳ Lệnh trừng phạt nào; (c) hành động thay mặt và theo uỷ quyền của những người được đề cập ở khoản (a) và (b) ở trên; (d) thuộc nhóm những người bị áp dụng Các lệnh trừng phạt theo ngành; (e) có liên quan đến Người bị áp dụng Lệnh trừng phạt, tức là trực tiếp hoặc gián tiếp được sở hữu, kiểm soát, quản lý hoặc bằng cách nào đó có liên quan đến Người bị áp dụng Lệnh trừng phạt, và vì lý do này, đối tượng đó phải tuân theo tất cả hoặc một số Lệnh trừng phạt áp dụng đối với những người được nêu trong khoản (a), (b) và (d) ở trên; (e) có thể bị trừng phạt vì các lý do khác. Danh sách Trừng phạt là danh sách các cá nhân và pháp nhân bị áp dụng Lệnh trừng phạt được công bố và thành lập (duy trì) bởi chính phủ hoặc các cơ quan quản lý (tổ chức, cục) quản lý các biện pháp trừng phạt kinh tế, công nghiệp, tài chính hoặc thương mại hiện hành của các bang, hiệp hội bang và/hoặc các công đoàn và/hoặc các tổ chức tiểu bang (giữa các tiểu bang) hoặc các hiệp hội và/hoặc công đoàn tiểu bang, trong số đó bao gồm nhưng không giới hạn:

– Danh sách những người do Tổng thống Liên bang Nga, Chính phủ Liên bang Nga hoặc cơ quan có thẩm quyền khác chỉ định theo quy định của pháp luật Liên bang Nga;

– Danh sách hợp nhất của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc;

– Danh sách Công Dân Bị Chỉ Định Trừng Phạt Đặc Biệt và Những Người Bị Cấm Xuất Khẩu (“SDN”) và danh sách các chương trình trừng phạt hiện tại do Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài thuộc Bộ Ngân khố Hoa Kỳ (OFAC) duy trì;

– Danh sách tổng hợp những người bị trừng phạt tài chính do Ủy ban Châu Âu duy trì.

Hợp đồng là Hợp đồng (thỏa thuận, thỏa thuận chung, hợp đồng, v.v.), điều chỉnh quan hệ của các Bên giữa Công ty GAZ và CÔNG TY, bao gồm nhưng không giới hạn: hợp đồng cung cấp, thỏa thuận phân phối, thỏa thuận sản xuất, thỏa thuận cấp phép, hợp đồng bảo hành và bảo trì sản phẩm về mặt kỹ thuật, Thỏa thuận không tiết lộ, thỏa thuận đại lý, thỏa thuận hoa hồng, thỏa thuận hợp tác, các hợp đồng và thỏa thuận khác về vận hành thử nghiệm và kiểm tra xe, hỗ trợ bán hang và gia hạn, trình diễn và tham gia triển lãm thương mại, chứng nhận, tư vấn và cung cấp các dịch vụ khác, thực hiện công việc, lưu trữ, vận chuyển, chuyển nhượng trái quyền v.v…. GAZ là bất kỳ và tất cả các công ty từ GAZ Group và có liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp với GAZ, PJSC. CÔNG TY là bất kỳ và tất cả các đối tác, cộng sự, đại lý, nhà cung cấp, khách hàng, ngân hàng, v.v. có Hợp đồng còn hiệu lực với GAZ.