Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân của Công ty TNHH Gaz Thành Đạt (Gaz Việt Nam)

1. Quy định chung

Tài liệu này chi phối Chính sách của GAZ Việt Nam trong việc xử lý dữ liệu cá nhân của nhân viên GAZ Việt Nam và các chủ sở hữu dữ liệu cá nhân khác không có quan hệ lao động với GAZ Việt Nam.

Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân của GAZ Việt Nam quy định các nguyên tắc, mục tiêu, điều khoản và điều kiện cốt lõi cũng như cách bảo vệ dữ liệu cá nhân, danh sách người và dữ liệu cá nhân được xử lý bởi GAZ Việt Nam, chức năng, quyền của chủ sở hữu dữ liệu cá nhân, cũng như như các yêu cầu đối với việc bảo vệ dữ liệu cá nhân được áp dụng bởi GAZ Việt Nam.

Chính sách được xây dựng liên quan đến các yêu cầu của Luật cơ bản của Việt Nam các hành vi pháp lý và quy định khác của Việt Nam về dữ liệu cá nhân.

2. Mục tiêu của xử lý dữ liệu cá nhân

GAZ Việt Nam xử lý dữ liệu cá nhân để thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng dân sự, duy trì cơ sở dữ liệu khách hàng, quảng bá sản phẩm GAZ và các công việc và dịch vụ liên quan trên thị trường, bao gồm. thông báo về các chiến dịch mới, khuyến mãi và giảm giá, sản xuất GAZ mới, tổ chức các cuộc khảo sát tiếp thị trong khuôn khổ Đánh giá chất lượng dịch vụ và các hoạt động khác.

3. Chứng minh pháp lý của việc xử lý dữ liệu cá nhân

GAZ Việt Nam xử lý dữ liệu cá nhân theo Luật cơ bản của Việt Nam với sự đồng ý của chủ sở hữu dữ liệu cá nhân để xử lý dữ liệu cá nhân của họ, cũng như để thực hiện các chức năng, quyền và nghĩa vụ áp đặt bởi pháp luật của Việt Nam

Các hành vi pháp lý quy định tương ứng và các tài liệu khác được phát triển để thực hiện các quy định trong Chính sách của GAZ Việt Nam.

4. Danh sách danh mục dữ liệu cá nhân cần xử lý

GAZ Việt Nam xử lý dữ liệu cá nhân của các danh mục, cần thiết và đủ để thực hiện và thực hiện các nghĩa vụ áp dụng đối với GAZ Việt Nam theo luật pháp Việt Nam, cũng như được quy định trong các hình thức đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân, được điền bởi các chủ sở hữu dữ liệu cá nhân để đạt được các mục tiêu đặt ra trong đoạn para. 2 tài liệu này. Nội dung và phạm vi của dữ liệu cá nhân được xử lý tương ứng với các mục đích xử lý nói trên. GAZ Việt Nam không xử lý bất kỳ danh mục đặc biệt nào của dữ liệu cá nhân về nguồn gốc chủng tộc hoặc sắc tộc, quan điểm chính trị, tín ngưỡng tôn giáo hoặc triết học, đời sống riêng tư.

5. Điều khoản và điều kiện xử lý dữ liệu cá nhân

GAZ Việt Nam xử lý dữ liệu cá nhân khi có sự đồng ý của chủ sở hữu dữ liệu cá nhân để xử lý dữ liệu cá nhân của họ, trừ khi luật pháp của Việt Nam quy định khác về dữ liệu cá nhân.

GAZ Việt Nam không tiết lộ dữ liệu cá nhân của chủ sở hữu dữ liệu cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào và không phổ biến dữ liệu cá nhân của họ mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu dữ liệu cá nhân, trừ khi được quy định khác theo luật Việt Nam. GAZ Việt nam có quyền chỉ định bảo vệ dữ liệu cá nhân cho bất kỳ người nào khác với sự đồng ý của chủ sở hữu dữ liệu cá nhân theo hợp đồng đã ký với người đó. Hợp đồng sẽ chứa một danh sách các hành động (giao dịch) lại. dữ liệu cá nhân sẽ được thực hiện bởi một người xử lý dữ liệu cá nhân, mục đích xử lý, nghĩa vụ của người đó để giữ bí mật dữ liệu cá nhân và đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân trong quá trình xử lý.

Dữ liệu cá nhân của chủ sở hữu dữ liệu cá nhân sẽ được lưu trữ ở dạng cho phép nhận dạng chủ sở hữu dữ liệu cá nhân không dài hơn yêu cầu xử lý theo thời gian lưu trữ được quy định bởi luật pháp của Việt Nam và quy định tài liệu của GAZ Việt Nam.

Dữ liệu cá nhân được xử lý có thể bị phá hủy hoặc ẩn danh khi đạt được các mục tiêu xử lý hoặc trong trường hợp không cần thiết phải đạt được các mục tiêu đó, trừ khi luật pháp hiện hành có quy định khác.

6. Các biện pháp kỹ thuật và tổ chức áp dụng trong bảo vệ dữ liệu cá nhân

Khi xử lý dữ liệu cá nhân, GAZ Việt Nam cũng áp dụng các biện pháp tổ chức và kỹ thuật cần thiết và đầy đủ để bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi mọi truy cập trái phép hoặc vô tình, phá hủy, sửa đổi, khóa, sao chép, gửi, phổ biến dữ liệu cá nhân.

7. Quyền của người dùng

Người dùng có quyền nhận thông tin đầy đủ về dữ liệu cá nhân của họ được xử lý bởi GAZ Việt Nam; truy cập dữ liệu cá nhân của họ bao gồm. nhận bản sao của bất kỳ hồ sơ nào chứa dữ liệu cá nhân của họ, (trừ khi bị luật pháp liên bang cấm; làm rõ dữ liệu cá nhân của họ), khóa hoặc hủy chúng nếu dữ liệu cá nhân không đầy đủ, lỗi thời, không chính xác, nhận bất hợp pháp hoặc không cần thiết cho mục đích xử lý được yêu cầu; từ chối yêu cầu xử lý dữ liệu cá nhân; thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật; nộp đơn kháng cáo chống lại bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của GAZ Việt Nam vi phạm các yêu cầu của pháp luật Việt Nam về dữ liệu cá nhân cho cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm bảo vệ quyền của người dùng hoặc tòa án; thực hiện bất kỳ quyền nào khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

8. Quyền và nghĩa vụ của GAZ

Nếu bất kỳ quá trình xử lý dữ liệu cá nhân bất hợp pháp nào được phát hiện theo yêu cầu của người dùng hoặc đại diện của họ hoặc theo yêu cầu của người dùng hoặc đại diện của họ, GAZ Việt Nam sẽ khóa dữ liệu cá nhân được xử lý bất hợp pháp của người dùng đó hoặc đảm bảo khóa của họ (nếu dữ liệu cá nhân được xử lý bởi bất kỳ người nào khác, người đang thực hiện theo sự phân công do Bộ đưa ra) kể từ thời điểm nộp hoặc nhận yêu cầu đó trong thời gian điều tra. Nếu bất kỳ dữ liệu cá nhân không chính xác nào được phát hiện theo yêu cầu của người dùng hoặc đại diện của họ hoặc theo yêu cầu của những người đó, GAZ Việt Nam sẽ khóa dữ liệu cá nhân của người dùng đó hoặc đảm bảo tính bảo mật (nếu là cá nhân dữ liệu được xử lý bởi bất kỳ người nào khác, người đang thực hiện theo sự phân công của GAZ ) kể từ thời điểm nộp hoặc nhận yêu cầu đó trong thời gian điều tra, nếu việc khóa dữ liệu cá nhân đó không vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người giữ dữ liệu cá nhân hoặc bất kỳ bên thứ ba.

Nếu xác nhận rằng dữ liệu cá nhân không chính xác, GAZ Việt Nam sẽ làm rõ dữ liệu cá nhân hoặc đảm bảo làm rõ dựa trên thông tin được cung cấp bởi người dùng hoặc đại diện của họ hoặc bất kỳ tài liệu cần thiết nào khác (nếu dữ liệu cá nhân được xử lý bởi bất kỳ ai khác người, người đang hành động theo sự phân công của GAZ) trong vòng bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận được dữ liệu đó và xóa chúng.

Nếu phát hiện GAZ Việt Nam hoặc bất kỳ người nào khác, người đang thực hiện nhiệm vụ do GAZ Việt nam giao, đã thực hiện bất kỳ xử lý dữ liệu cá nhân bất hợp pháp nào, GAZ Việt Nam sẽ chấm dứt xử lý dữ liệu cá nhân bất hợp pháp đó hoặc đảm bảo việc chấm dứt đó của người đó, người đang hành động theo một nhiệm vụ được đưa ra bởi GAZ Việt Nam, trong phạm vi tối đa ba ngày làm việc. Nếu không thể đảm bảo bảo vệ dữ liệu cá nhân hợp pháp, GAZ sẽ hủy dữ liệu cá nhân đó hoặc đảm bảo hủy dữ liệu đó trong phạm vi tối đa mười ngày làm việc kể từ khi ngày xác định việc xử lý dữ liệu cá nhân bất hợp pháp. GAZ Việt Nam sẽ thông báo cho người dùng hoặc đại diện của họ, cũng như cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm bảo vệ quyền của người dùng – nếu người dùng hoặc đại diện của họ nộp đơn khiếu nại hoặc yêu cầu cho cơ quan có thẩm quyền đó thẩm quyền chịu trách nhiệm bảo vệ quyền của người dùng – loại bỏ các vi phạm đã cam kết hoặc hủy dữ liệu cá nhân.

Nếu đạt được mục đích xử lý dữ liệu, GAZ Việt Nam sẽ chấm dứt bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc đảm bảo chấm dứt đó (nếu dữ liệu cá nhân được xử lý bởi bất kỳ người nào khác, người đang thực hiện theo sự phân công của GAZ) và hủy dữ liệu cá nhân hoặc đảm bảo sự phá hủy như vậy (nếu dữ liệu cá nhân được xử lý bởi bất kỳ người nào khác, người đang hành động theo sự phân công của GAZ) trong phạm vi tối đa ba mươi ngày kể từ khi đạt được mục đích xử lý dữ liệu cá nhân, trừ khi hợp đồng được quy định khác, trong đó một bên là người dùng, người thụ hưởng hoặc người bảo lãnh, bất kỳ thỏa thuận nào khác được đưa ra bởi Bộ và người dùng hoặc nếu GAZ Việt Nam không được quyền xử lý dữ liệu cá nhân mà không có sự đồng ý của người dùng vì những lý do được quy định bởi luật pháp Việt Nam.

9. Trách nhiệm vi phạm các yêu cầu đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân Bất kỳ nhân viên nào của

GAZ Việt Nam, người bị kết tội đã vi phạm bất kỳ yêu cầu nào của Luật Việt Nam trên dữ liệu cá nhân và bất kỳ hành vi pháp lý pháp lý nào được đưa ra theo quy định này, sẽ chịu trách nhiệm tài chính, kỷ luật, hành chính, dân sự hoặc hình sự theo cách quy định của pháp luật Việt Nam.